Zwaan en van den Bor

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Gebruiker: Zwaan en van den Bor B.V., gevestigd aan de Hooistreep 8C, 3751 LW, Bunschoten, kvk nummer 71987746, Gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de Opdrachtgever van Gebruiker waarmee de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening inclusief alle wijzigingen of aanvullingen daarop.
 4. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden die door Gebruiker worden verricht ten dienste van Opdrachtgever zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten gesloten tussen Gebruiker en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten van de Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is blijven de overige bepalingen van kracht.
 3. Indien een situatie zich voordoet waar de algemene voorwaarden geen uitkomst bieden, dan is de gesloten Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen Overeenkomst is, gelden schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.
 4. Gebruiker wijst algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of derden uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolgoffertes en/of nabestellingen.
 6. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan door partijen schriftelijk worden afgeweken.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. De door de Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd (ook met betrekking tot de Overeenkomst van aanneming van werk).
 2. De Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten (ook met betrekking tot de uitvoering van werk op regie basis).
 4. Indien door de Gebruiker een offerte is gedaan voor de uitvoering van werk op regie basis, dan zal de overeengekomen uur prijs maal het aantal gewerkte uren worden gefactureerd; het factuurbedrag wordt verhoogd met eventuele geleverde c.q. gebruikte materialen en begeleiding en of uitvoerdersuren. Daarbij is het gebruikelijk bij werken op regie dat er administratie en algemene kosten in rekening worden gebracht.
 5. Als basis voor de facturatie zal dienen de door Gebruiker bijgehouden en door Opdrachtgever voor akkoord geziene of getekende uren en materiaallijsten.
 6. De Werkzaamheden zullen in goed overleg met de Opdrachtgever worden uitgevoerd. Onder werken op regie basis komen zowel de voordelen, door een juiste beslissing c.q. uitvoering, alsmede de nadelen, door een onjuiste beslissing c.q. uitvoering, geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdracht- gever in rekening te brengen.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De Gebruiker heeft het recht bepaalde Werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST (VAN AANNEMING VAN WERK)

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. Indien Gebruiker gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever om met het uitvoeren van de Overeenkomst te kunnen beginnen, dan stelt de Opdrachtgever deze gegevens zo snel mogelijk ter beschikking.
 2. De Opdrachtgever verleent Gebruiker alle medewerking om de Overeenkomst naar best vermogen uit te kunnen voeren.
 3. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst door Gebruiker draagt de Opdrachtgever op, eigen risico, zorg voor:
  1. het nemen van de beste maatregelen en voorzien van voorzieningen die nodig zijn om Gebruiker de overeengekomen Werkzaamheden te laten verrichten
  2. het feit dat de werknemers van Gebruiker op de afgesproken plaats en tijd toegang krijgen tot de plaats waar Werkzaamheden dienen te worden verricht;
  3. het verwijderen van obstakels op de plaats waar de Werkzaamheden verricht worden;
  4. de mogelijkheid dat werknemers van Gebruiker binnen normale werkuren de Werkzaamheden kunnen verrichten;
  5. de materialen en/of apparatuur die nodig zijn voor het verrichten van de Werkzaamheden en waarvan overeengekomen is dat de Opdrachtgever deze zaken ter beschikking stelt;
  6. dat de materialen en/of apparatuur verschaft door de Opdrachtgever op de juiste plaats en het juiste tijdstip beschikbaar zijn voor de werknemers van Gebruiker;
  7. dat de toegangswegen richting de plaats waar de Werkzaamheden verricht gaan worden vrij zijn van obstakels;
  8. dat er een plaats is waar afval, apparatuur en materiaal opgeslagen kan worden door de werknemers van Gebruiker;
  9. dat er veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen waardoor werknemers van Gebruiker volgens wet- en regelgeving de Werkzaamheden kunnen verrichten.
  10. dat de Gebruiker bij sloopwerkzaamheden geen schade kan aanrichtingen aan bestaande objecten alsmede nieuwe objecten die niet binnen de Overeenkomst vallen. Schade aan objecten die niet binnen de overeenkomst vallen is voor risico van de Opdrachtgever.
 4. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst stelt de Opdrachtgever haar water, gas en stroom ter beschikking aan Gebruiker zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Tevens mogen werknemers van Gebruiker gebruik maken van een ruimte om te eten en toiletmogelijkheid. Indien dit niet aanwezig is op de plaats van de te verrichten Werkzaamheden, dan komt de voorziening van deze mogelijkheid voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Bewaking en beveiliging van het terrein, verlichting op het terrein, terreinafsluitingen en verkeerssignaleringen worden verzorgd door de Opdrachtgever en zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. Bij vermissing of beschadiging heeft de Gebruiker het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Gebruiker over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.
 8. Indien een situatie zich voordoet, al dan niet na het sluiten van de Overeenkomst, die het nakomen van de Overeenkomst door Gebruiker belemmert, doet de Opdrachtgever daar zo snel mogelijk mededeling van aan Gebruiker.
 9. Gebruiker is gerechtigde de nakoming van de Overeenkomst op te schorten indien de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet als genoemd in de voorgaande leden van dit artikel.
 10. Eventuele schade en extra gemaakte kosten die ontstaan bij opschorting, komt voor de rekening van de Opdrachtgever.
 11. Indien de Opdrachtgever in het bezit is van gereedschappen of materialen die door Gebruiker gebruikt worden ter uitvoering van de Overeenkomst, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze zaken. Gebruiker kan schade in rekening brengen bij de Opdrachtgever indien de zaken vermist of beschadigd raken.

7. PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen of vermeld.
 2. Gebruiker zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen. Het meerwerk wordt uitgevoerd, nadat de Opdracht- gever een ondertekende opdracht heeft gegeven aan Gebruiker.
 3. Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Gebruiker ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.
 4. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Gebruiker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.
 5. Indien tussen het sluiten van de datum van de Overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de Opdracht- gever door te berekenen.

8. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of klachten ten aanzien van bepaalde Werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Indien Gebruiker dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.
 4. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op de Gebruiker.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK).

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de Opdrachtgever aan al hetgeen hij krachtens deze of een andere Overeenkomst aan Gebruiker verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
 2. De Opdrachtgever is in dit geval, tot het moment van eigendomsovergang, niet bevoegd om deze goederen te vervreemden, te verkopen of af te leveren. Tevens mogen de goederen niet verpand worden aan derden en mag er ook geen ander recht op de goederen gevestigd worden zolang Gebruiker nog eigenaar is van de goederen.
 3. De Opdrachtgever is verplicht, om tijdens het eigendomsvoorbehoud van Gebruiker, de goederen met zorgvuldigheid en als herkenbare eigendommen van Gebruiker onder zich te houden.
 4. Gebruiker is gerechtigd om de goederen onder haar eigendomsvoorbehoud bij de Opdrachtgever terug te nemen indien de Opdrachtgever de factuur niet heeft voldaan of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren. De Opdrachtgever geeft Gebruiker vrije toegang tot het terugnemen van de goederen of werkt mee aan inspectie van de goederen door Gebruiker.

10. OPLEVERING VAN EEN WERK

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door de Opdrachtgever dan wel feitelijk en/of juridisch in gebruik is genomen door de Opdrachtgever.
 2. Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
 3. Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 60 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Gebruiker eventuele kleine gebreken (die aan een goedkeuring niet in de weg mogen staan) herstellen.
 4. Nadat het werk is opgeleverd is Gebruiker, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.

11. AFLEVERING EN RISICO VAN PRODUCTEN (AL DAN NIET LOS VAN DE AANNEMINGSOVEREENKOMST)

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met de Opdrachtgever overeengekomen leveringsadres.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
 3. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 4. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever nadat Gebruiker hem hiervan in kennis heeft gesteld. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 5. Komen Gebruiker en de Opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever meegedeelde condities. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 6. Indien Gebruiker gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de oplevertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

12. ONDERZOEK EN KLACHTEN MET BETREKKING TOT GELEVERDE PRODUCTEN

 1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Geleverde artikelen dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen te worden beoordeeld op juistheid.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Gebruiker met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Gebruiker gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie ,verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
 4. Na constatering van het gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek, indien Opdrachtgever in gebreke blijft betreffende het hiervoor onder lid 1 tot en met lid 4 bepaalde.
 6. Indien de Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 12 en 13 van deze voorwaarden.

13. GARANTIE OP TE LEVEREN PRODUCTEN

 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met het gestelde in de bepalingen van artikel 12 is geklaagd, en voldoende is aangetoond dat de producten niet voldoen aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft Gebruiker de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende producten te (laten) herstellen, hetzij de Opdrachtgever de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen.
 3. Door voldoening van één van de hierboven onder artikel 13.2 genoemde prestaties is Gebruiker terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en is Gebruiker tot geen enkele verdere (schade) vergoeding gehouden.
 4. Op de door Gebruiker geleverde producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen.
 5. De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker wijzigingen in of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door Gebruiker geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Gebruiker in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
 6. Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten, met uitzondering van door Gebruiker uitgevoerde reparaties op eigen verrichtte Werkzaamheden.
 7. Gebruiker kan geen garantie geven op materialen, sanitair, tegels of anderszins welke niet door gebruiker zijn geleverd.

14. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Met betrekking tot de door Gebruiker geleverde producten reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 13. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Gebruiker – uit welke hoofde dan ook beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige directe schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker of van haar personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal van 10% van de aanneemsom.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst mocht lijden, onder indirecte schade wordt mede begrepen maar niet uitsluitende bedoeld bedrijfsschade, milieuschade, bedrijfsstagnatie, gederfde winst en immateriële schade.
 5. Gebruiker aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën of anderszins) op de plek waar de (aanneem)opdracht wordt uitgevoerd.
 6. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor materialen welke van de Opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig zijn.

15. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

16. OVERMACHT

 1. Indien Gebruiker door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 2. Duurt de overmacht toestand langer dan één maand, dan hebben beide par- tijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
 3. Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Gebruiker als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Gebruiker onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, weersinvloeden, pandemie, stagnatie of andere problemen bij de productie door Gebruiker of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheids- wege te verkrijgen vergunning.
 5. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte brengen.
 6. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN

 1. Het is Gebruiker toegestaan de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

18. GESCHILLEN

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke Overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Versie juni 2020

Realiseer jouw bouwproject met ons

Samen nadenken of ondersteuning
nodig bij jouw project? Dat kan!